https://cppprod.blob.core.chinacloudapi.cn/prodcontent/D6191_publishers_yitunnel/unmanned:5Fstore/4cc5be5b-e472-4d12-95e3-5161a04bfffe.png?sv=2014-02-14&sr=b&sig=kw%2FfwrFu9wnFSw24MhBH818qMmNCMyai7yc2i4hiEgM%3D&se=2021-04-11T06%3A07%3A12Z&sp=r

AI无人店

YI Tunnel
纯视觉识别无人店解决方案
https://cppprod.blob.core.chinacloudapi.cn/prodcontent/D6191_publishers_yitunnel/unmanned:5Fstore/a8a2ce2e-f474-4b27-a1d1-98be87106754.png?sv=2014-02-14&sr=b&sig=t43VWAP49DN56VP9Jx0vd3ifXxBn75ltzx3UXA3Kkeg%3D&se=2021-04-11T06%3A07%3A12Z&sp=r
https://cppprod.blob.core.chinacloudapi.cn/prodcontent/D6191_publishers_yitunnel/unmanned:5Fstore/a8a2ce2e-f474-4b27-a1d1-98be87106754.png?sv=2014-02-14&sr=b&sig=t43VWAP49DN56VP9Jx0vd3ifXxBn75ltzx3UXA3Kkeg%3D&se=2021-04-11T06%3A07%3A12Z&sp=r
https://cppprod.blob.core.chinacloudapi.cn/prodcontent/D6191_publishers_yitunnel/unmanned:5Fstore/a32f3d82-35bc-47fe-905e-326e8aaaeedc.png?sv=2014-02-14&sr=b&sig=st03LYygh5hepc2J%2BRJuAb00RQAOk0G%2B7kwk8908uX4%3D&se=2021-04-11T06%3A07%3A12Z&sp=r
https://cppprod.blob.core.chinacloudapi.cn/prodcontent/D6191_publishers_yitunnel/unmanned:5Fstore/a2c97ee1-9134-41b6-b552-0c216243d122.png?sv=2014-02-14&sr=b&sig=YYWrangUN7IUjyb8rhEiDH7H3ZZU57M3YPh6Ge8TDVE%3D&se=2021-04-11T06%3A07%3A12Z&sp=r
https://cppprod.blob.core.chinacloudapi.cn/prodcontent/D6191_publishers_yitunnel/unmanned:5Fstore/5fde3497-ce5f-4d1c-9b0f-df6966a9175f.png?sv=2014-02-14&sr=b&sig=HloSQOT9A6nJ760I2V%2FgmcUQwjrWpigIlN7vTRMzY6A%3D&se=2021-04-11T06%3A07%3A12Z&sp=r
https://cppprod.blob.core.chinacloudapi.cn/prodcontent/D6191_publishers_yitunnel/unmanned:5Fstore/87c95916-b2a7-4832-b2d8-d16082d3f6e9.png?sv=2014-02-14&sr=b&sig=ilbCPH2O7gzziS%2BUhleUtW%2Fr%2F%2F1tvWwAoE2izipjvV4%3D&se=2021-04-11T06%3A07%3A12Z&sp=r
Provider
图灵通诺(北京)科技有限公司
Service Contact
刘智晟
Telephone
18500294924

AI无人店

YI Tunnel

纯视觉识别无人店解决方案

国际巨头的无人店采用“视觉识别、重力感应和传感器“混合技术,造价高,复制有难度,国内的无人店大多采用RFID技术,虽易于部署,但运营成本和货损率都较高。YI Tunnel采用纯视觉技术打造无人店,通过智能货架(配有摄像头),实时捕捉消费者购物行为,分析图像或视频等底层数据,从中提取与人体动作相关的信息,来判断消费者全购物行为,包括识别已购买商品,未购买商品,购物路径等。基于纯视觉技术打造的无人店造价成本低,易于复制。

https://cppprod.blob.core.chinacloudapi.cn/prodcontent/D6191_publishers_yitunnel/unmanned:5Fstore/a8a2ce2e-f474-4b27-a1d1-98be87106754.png?sv=2014-02-14&sr=b&sig=t43VWAP49DN56VP9Jx0vd3ifXxBn75ltzx3UXA3Kkeg%3D&se=2021-04-11T06%3A07%3A12Z&sp=r
https://cppprod.blob.core.chinacloudapi.cn/prodcontent/D6191_publishers_yitunnel/unmanned:5Fstore/a8a2ce2e-f474-4b27-a1d1-98be87106754.png?sv=2014-02-14&sr=b&sig=t43VWAP49DN56VP9Jx0vd3ifXxBn75ltzx3UXA3Kkeg%3D&se=2021-04-11T06%3A07%3A12Z&sp=r
https://cppprod.blob.core.chinacloudapi.cn/prodcontent/D6191_publishers_yitunnel/unmanned:5Fstore/a32f3d82-35bc-47fe-905e-326e8aaaeedc.png?sv=2014-02-14&sr=b&sig=st03LYygh5hepc2J%2BRJuAb00RQAOk0G%2B7kwk8908uX4%3D&se=2021-04-11T06%3A07%3A12Z&sp=r
https://cppprod.blob.core.chinacloudapi.cn/prodcontent/D6191_publishers_yitunnel/unmanned:5Fstore/a2c97ee1-9134-41b6-b552-0c216243d122.png?sv=2014-02-14&sr=b&sig=YYWrangUN7IUjyb8rhEiDH7H3ZZU57M3YPh6Ge8TDVE%3D&se=2021-04-11T06%3A07%3A12Z&sp=r
https://cppprod.blob.core.chinacloudapi.cn/prodcontent/D6191_publishers_yitunnel/unmanned:5Fstore/5fde3497-ce5f-4d1c-9b0f-df6966a9175f.png?sv=2014-02-14&sr=b&sig=HloSQOT9A6nJ760I2V%2FgmcUQwjrWpigIlN7vTRMzY6A%3D&se=2021-04-11T06%3A07%3A12Z&sp=r
https://cppprod.blob.core.chinacloudapi.cn/prodcontent/D6191_publishers_yitunnel/unmanned:5Fstore/87c95916-b2a7-4832-b2d8-d16082d3f6e9.png?sv=2014-02-14&sr=b&sig=ilbCPH2O7gzziS%2BUhleUtW%2Fr%2F%2F1tvWwAoE2izipjvV4%3D&se=2021-04-11T06%3A07%3A12Z&sp=r