https://cppprod.blob.core.chinacloudapi.cn/prodcontent/D6191_publishers_cleidon:2Diot/roche:2Diot:2D2017/6496bbf6-ff22-4100-8083-49b977653029.png?sv=2014-02-14&sr=b&sig=KEjeUifNhFOUuIi3UQPpgGKrV%2F5KKajmEuO9g0ymwu8%3D&se=2021-04-11T06%3A46%3A12Z&sp=r

设备资产远程监控IoT解决方案

雷钜物联网
为传统企业提供产品的远程管理,降低管理成本、提升品牌差异化服务等IOT解决方案
https://cppprod.blob.core.chinacloudapi.cn/prodcontent/D6191_publishers_cleidon:2Diot/roche:2Diot:2D2017/6b621fb3-7fd7-4a93-8ab4-4d958d18eb3d.png?sv=2014-02-14&sr=b&sig=cZCKal7Gl9sdSHDeCFFj3r7AWKj2%2B7SvMi%2BEbEuwJbI%3D&se=2021-04-11T06%3A46%3A12Z&sp=r
https://cppprod.blob.core.chinacloudapi.cn/prodcontent/D6191_publishers_cleidon:2Diot/roche:2Diot:2D2017/6b621fb3-7fd7-4a93-8ab4-4d958d18eb3d.png?sv=2014-02-14&sr=b&sig=cZCKal7Gl9sdSHDeCFFj3r7AWKj2%2B7SvMi%2BEbEuwJbI%3D&se=2021-04-11T06%3A46%3A12Z&sp=r
https://cppprod.blob.core.chinacloudapi.cn/prodcontent/D6191_publishers_cleidon:2Diot/roche:2Diot:2D2017/6de6d2e0-9720-423c-b976-04a9187fd387.png?sv=2014-02-14&sr=b&sig=19gyRmx2tt7CRCw21affGhr0Qp4st641MMxnxisfc%2Fg%3D&se=2021-04-11T06%3A46%3A12Z&sp=r
https://cppprod.blob.core.chinacloudapi.cn/prodcontent/D6191_publishers_cleidon:2Diot/roche:2Diot:2D2017/c4cd56e5-8452-4089-b8d7-626cb20b7721.png?sv=2014-02-14&sr=b&sig=1hLIG4qf33dRHInurOUCHGPROSqwygsCJOoTPTfZVdg%3D&se=2021-04-11T06%3A46%3A12Z&sp=r
https://cppprod.blob.core.chinacloudapi.cn/prodcontent/D6191_publishers_cleidon:2Diot/roche:2Diot:2D2017/af6c5da5-c1b9-4134-a13b-b646aa0c7e1a.png?sv=2014-02-14&sr=b&sig=8YXZsGmA8vU8OiGRG4y7VBn3l4MF%2Btfi0N3BOO3U2Is%3D&se=2021-04-11T06%3A46%3A12Z&sp=r
https://cppprod.blob.core.chinacloudapi.cn/prodcontent/D6191_publishers_cleidon:2Diot/roche:2Diot:2D2017/cfd56bed-da47-41dc-815d-6afab78ed557.png?sv=2014-02-14&sr=b&sig=IN4E9X93O5WIp1uweP5A6gKpDx5ux6zM0zZAQ2mur6c%3D&se=2021-04-11T06%3A46%3A12Z&sp=r
Provider
上海雷钜物联网科技有限公司
Service Contact
雷钜
Telephone
13916142366

设备资产远程监控IoT解决方案

雷钜物联网

为传统企业提供产品的远程管理,降低管理成本、提升品牌差异化服务等IOT解决方案

上海雷钜物联网科技有限公司-设备资产远程监控IoT解决方案- Azure云平台

1. 降低维护成本

  1)降低资产巡视人工成本、

  2)提高维修效率(精准维修),降低维修成本

2. 增加持续性收入

   1)减少设备宕机时间,保证正常运行

   2)以耗材和服务持续收费

   3)评估甄选价值客户

3.  业务模式转型

     从卖设备,一次收费,被动响应 。

     转换到卖服务,持续收费,主动监控

 

1、对设备状态进行实时监测(耗材消耗量、物理位置、运行状态),进行告警

2、能进行故障的分析,精准维修和维护

3、能进行远程控制,为管理带来方便

https://cppprod.blob.core.chinacloudapi.cn/prodcontent/D6191_publishers_cleidon:2Diot/roche:2Diot:2D2017/6b621fb3-7fd7-4a93-8ab4-4d958d18eb3d.png?sv=2014-02-14&sr=b&sig=cZCKal7Gl9sdSHDeCFFj3r7AWKj2%2B7SvMi%2BEbEuwJbI%3D&se=2021-04-11T06%3A46%3A12Z&sp=r
https://cppprod.blob.core.chinacloudapi.cn/prodcontent/D6191_publishers_cleidon:2Diot/roche:2Diot:2D2017/6b621fb3-7fd7-4a93-8ab4-4d958d18eb3d.png?sv=2014-02-14&sr=b&sig=cZCKal7Gl9sdSHDeCFFj3r7AWKj2%2B7SvMi%2BEbEuwJbI%3D&se=2021-04-11T06%3A46%3A12Z&sp=r
https://cppprod.blob.core.chinacloudapi.cn/prodcontent/D6191_publishers_cleidon:2Diot/roche:2Diot:2D2017/6de6d2e0-9720-423c-b976-04a9187fd387.png?sv=2014-02-14&sr=b&sig=19gyRmx2tt7CRCw21affGhr0Qp4st641MMxnxisfc%2Fg%3D&se=2021-04-11T06%3A46%3A12Z&sp=r
https://cppprod.blob.core.chinacloudapi.cn/prodcontent/D6191_publishers_cleidon:2Diot/roche:2Diot:2D2017/c4cd56e5-8452-4089-b8d7-626cb20b7721.png?sv=2014-02-14&sr=b&sig=1hLIG4qf33dRHInurOUCHGPROSqwygsCJOoTPTfZVdg%3D&se=2021-04-11T06%3A46%3A12Z&sp=r
https://cppprod.blob.core.chinacloudapi.cn/prodcontent/D6191_publishers_cleidon:2Diot/roche:2Diot:2D2017/af6c5da5-c1b9-4134-a13b-b646aa0c7e1a.png?sv=2014-02-14&sr=b&sig=8YXZsGmA8vU8OiGRG4y7VBn3l4MF%2Btfi0N3BOO3U2Is%3D&se=2021-04-11T06%3A46%3A12Z&sp=r
https://cppprod.blob.core.chinacloudapi.cn/prodcontent/D6191_publishers_cleidon:2Diot/roche:2Diot:2D2017/cfd56bed-da47-41dc-815d-6afab78ed557.png?sv=2014-02-14&sr=b&sig=IN4E9X93O5WIp1uweP5A6gKpDx5ux6zM0zZAQ2mur6c%3D&se=2021-04-11T06%3A46%3A12Z&sp=r